Non scholae sed vitae discimus
 • 35 laidos
 • Buk saugus
 • Lietuvos veliava
 • Mokslo ir žinių šventė
 • Nordplius_Latvija
 • #Beactive
 • Kalbų diena
 • tėvų forumas
 • Gimnazijos gimtadienis
 • Ladygolas

Karjeros paslaugos

 Sąvokos

 • Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
 • Karjeros plėtojimas – visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu asmuo valdo savo mokymąsi, saviraišką ir darbą.
 • Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijos įgyti.
 • Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.
 • Karjeros konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu ir darbo paieška.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • Karjeros į(si)vertinimas – veikla, skirta mokinių karjeros ypatumams ir/ar karjeros kompetencijoms nustatyti. Karjeros įvertinimas – procesas, kurio meti vertintojas, naudodamas formalias ir neformalias įvertinimo priemones, nustato mokinio karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
 • Karjeros įsivertinimas – procesas, kurio metu pats mokinys, naudodamas įvairias įvertinimo priemones, nusistato savo karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
 • Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
 • Karjeros paslaugų sistemos stebėsena – nuolatinė karjeros paslaugų sistemos būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų duomenų rinkimas.